Принц поезије

Правила

„Бранкова похвала свету “ је конкурс у организацији породице Миљковић и Нишког културног центра.

Учествовањем у конкурсу „Бранкова похвала свету “ постаните део пројекта који има за циљ пружање омажа песнику Бранку Миљковићу, као и афирмацију песничког стваралаштва.

Регистровани корисници ће својим гласовима одлучити од награди публике, а стручни жири, који чине Горан Станковић, Раде Танасијевић и Бојан Васић  одабраће три најбоље песме. Главна награда биће додељена на основу гласова жирија.

КОНКУРС „БРАНКОВА ПОХВАЛА СВЕТУ“

 1. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА

Организатор конкурса је породица Миљковић, која је носилац ауторских права на дело Бранка Миљковића (у даљем тексту „Организатор“), уз покровитељство Нишког културног центра.

 1. НАЗИВ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И СВРХА КОНКУРСА

Конкурс се организује под називом „БРАНКОВА ПОХВАЛА СВЕТУ“ (у даљем тексту: Конкурс) преко сајта brankomiljkovic.com Конкурс се организује у периоду од 12. 02. 2024. до 10.03.2024. године, а односи се на пристигле песме регистрованих корисника сајта у овом периоду, у коме жири одлучује о три најбоље песме, гласови посетилаца сајта одлучиће о награди публике.
Конкурс се организује у оквиру промоције сајта brankomiljkovic.com

 1. МЕСТО ОРГАНИЗОВАЊА КОНКУРСА

Конкурс се организује на територији Балкана.

 1. ОПИС КОНКУРСА И УСЛОВИ УЧЕСТВОВАЊА

Право учешћа на Конкурсу имају лица која су регистрована на сајту www.brankomiljkovic.com под условима наведеним у правилима Конкурса.
Учесници имају обавезу да се региструју према захтевима сајта.
Од сваког учесника на Конкурсу се очекује да, након регистрације, постави једну своју песму, поступајући у складу са правилима Конкурса. Песма коју корисник шаље на конкурс мора бити ауторска, написана на српском језику и не сме бити претходно објављена.
Тематски оквир конкурса „Бранкова похвала свету“ обухвата песме које су у најширем смислу испирисане делом Бранка Миљковића.
Учесници који су приликом регистровања дали податке који не одговарају подацима датим након освајања награде или уласка у избор најбољих песама, губе право на доделу награде, уколико је у међувремену освоје. Лица која су дала нетачне или туђе податке одговарају за такву злоупотребу.
Ранг листа учесника са бројем добијених гласова биће ажурирана редовно током трајања конкурса и сваки корисник ће моћи да јој приступи кликом на број који означава његову тренутну позицију на ранг листи.
Сваки корисник ће имати могућност да истој ранг листи приступи и кликом на посебан таб „ранг листа“ на насловној страници сајта.
Организатор задржава право дисквалификације песме које не задовољавају задате критеријуме без претходног обавештавања учесника.
Из гласања се изузимају песме које на недозвољен начин добију већи број гласова (више од једном са исте ИП адресе и сл.). Сви наведени услови конкурса су обавезујући и организатор задржава право да одбије или искључи било коју песму по сопственом нахођењу у случају нерегуларних активности учесника.

 1. ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ДОБИТНИКА НАГРАДЕ

Победнике конкурса односно, три најбоље песме одлучује трочлани жири у саставу Горан Станковић,Раде Танасијевић и Бојан Васић
Право на награду публике се остварује у зависности од броја гласова које песме учесника конкурса добију од стране других регистрованих корисника, те њихове позиције на ранг листи која директно зависи од освојених гласова. Име/на награђеног/их учесника Конкурса ће бити објављена најкасније три радна дана након завршетка конкурса на сајту „Бранкова похвала свету“.
Песме морају бити ауторске. Није дозвољено коришћење туђих песама.

 1. НАГРАДЕ НА КОНКУРСУ

Победник конкурса (а чије активности нису, услед кршења правилника, забрањене) стиче право на награду: комплет књига поезије Бранка Миљковића у издању Нишког културног центра, док другопласирани, трећепласирани и награђени од стране публике добијају по једну књигу поезије Бранка Миљковића у издању Нишког културниг центра.

 1. ПОСТУПАК УРУЧЕЊА НАГРАДЕ

Организатор ће, користећи се неким од достављених података приликом регистрације учесника, обавестити учесника који остварује право на награду, а тај податак ће бити јавно доступан.
Од награђеног учесника ће се тражити потврда/достава следећих података: име и презиме, датум рођења, матични број, мејл адреса, број телефона, адреса становања.
Организатор ће обавестити награђеног учесника о датуму уручења награде, односно пружити све остале информације од значаја за остваривање права на награду.
Приликом преузимања награде, награђени учесник доказује свој идентитет пружањем на увид личног документа из којег се на јасан и недвосмислен начин може утврдити његов идентитет.
Уколико је награђени учесник малолетно лице (лице старости до осамнаест година), приликом доделе награде обавезно је присуство старатеља који доказује идентитет и својство старатеља у складу са правилима конкурса.
Уколико награђени учесник прекрши правила конкурса, а нарочито ако се уздржи од достављања података од значаја за утврђивање идентитета приликом преузимања награде, Организатор неће извршити доделу награде том лицу.
Уколико се установи да је добитник креирао лажни профил, те да је тиме прекршио правила конкурса, он губи право на награду.
Уколико учесник не одговори слањем потпуних и исправних података на мејл Организатора у року од десет дана од дана освајања награде, он губи право на њу.

 1. ПУБЛИЦИТЕТ

Уколико остваре право на поклон, учесници су сагласни да се њихови подаци о личности (као што су: део личног имена, слика, видео материјал и слично) могу од стране Организатора објавити и користити у облику штампаног, звучног, фото и видео материјала, без плаћања било какве накнаде.
Узимањем учешћа у Конкурсу, учесници прихватају правила Конкурса и исказују сагласност да Организатор има право на експлоатацију свих елемената постављене поруке, без накнаде, без било каквих ограничења и без обавезе прибављања додатних сагласности.

 1. ОДГОВОРНОСТ

Организатор није одговоран уколико сајт www.brankomiljkovic.com привремено буде ван функције услед дејства више силе, односно услед догађаја који су ван контроле Организатора.

 1. ИЗМЕНА ПРАВИЛА

Организатор може променити било које од наведених правила Конкурса без претходног обавештавања  корисника. Измена правила мора бити јавно доступна у оквиру сајта www.brankomiljkovic.com.

 1. ПРЕКИД КОНКУРСА

Конкурс се може прекинути у случају дејства више силе о чему ће учесници одмах бити обавештени писменим путем у оквиру сајта www.brankomiljkovic.com.

ИЗЈАВА УЧЕСНИКА КОНКУРСА „БРАНКОВА ПОХВАЛА СВЕТУ“

На основу Закона о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – одлука УС и 66/2019) учешћем на конкурсу корисник изјављује да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је песма коју пријављујем на Конкурс „БРАНКОВА ПОХВАЛА СВЕТУ“ јесте оригинално дело и да нико не полаже ауторска права на исту.

Ову песму прилажем као израз сопствене креативности и разумем да ће моја пријава на Конкурс бити педмет разматрања пре него што буде прихваћена на Конкурс. Разумем да уколико је моја песма увредљива, дискриминаторска да ће бити дисквалификована.

Такође, изјављујем да давањем ове сагласности и учествовањем у КОНКУРСУ „БРАНКОВА ПОХВАЛА СВЕТУ“, односно качењем песме која је моје ауторско дело задржавам своја морална ауторска права, да ћу у сваком тренутку бити означен као аутор песме, док овом изјавом и качењем песме на веб сајт brankomiljkovic.com дајем сагласност да песма која је моје ауторско дело буде објављена на претходно навесеном wеб сајту.

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КОРИШЋЕЊА И ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

КОРИСНИКА САЈТА ,,БРАНКО МИЉКОВИЋ принц поезије“

На основу Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), регистровањем на сајт бранкомиљковиц.вом дајем свој пристанак да организатору конкурса КОНКУРС „БРАНКОВА ПОХВАЛА СВЕТУ“ (у даљем тексту: Руковалац), обрађује моје личне податке и то:

 1. презиме и име
 2. датум рођења
 3. комуникацијски подаци: е-маил, број телефона.

као и друге податке неопходне за регистрацију на Wеб сајт: хттпс brankomiljkovic.com а све како бих могао да учествујем на конкурсу „БРАНКОВА ПОХВАЛА СВЕТУ“

Такође, изјављујем да сам нарочито упознат/а:

 да је код Руковаоца особа задужена за заштиту података о личности: Урош Миљковић, контакт маил porodica@brankomiljkovic.com

 • са тим да је правни основ обраде обрада са пристанком
 • са тим који се моји подаци о личности прикупљају;
 • са тим да Руковалац моје податке о личности може проверавати, копирати, оцењивати, прослеђивати, електронски и физички складиштити, чувати и вршити друге радње обраде у оквиру дозвољене сврхе, у складу са Законом о заштити података о личности.
 • са правом да могу опозвати овај пристанак у свако доба, што подразумева да се након тога подаци о личности бришу и да пристајем да не могу да учествујем у гласању на Конкурсу;
 • са правима које имам по Закону о заштити података о личности и начином остваривања тих права, укључујући ту и право обраћања Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: Булевар Краља Александра број 15, 11120 Београд, телефон: +38111 3408 900, е- маил: office@poverenik.rs;
 • са мерама заштите које у односу на податке о личности примењује Руковалац;
 • са тим моји подаци о личности могу бити прослеђивани трећим лицима (обрађивачима) у складу са одредбама Законом о заштити података о личности;

Имајући све горе наведено у виду, дајем свој пристанак да Руковалац обрађује моје податке о личности у сврхе описан Правилником;